ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

forologikoi elegxoi

Η λογιστική εταιρία TaxAction μπορεί να διευθετήσει:

  • Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και εν γένει Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
  • Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού
  • Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων
  • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές)

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μία διαδικασία στην οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων.

Ως γνωστόν τα πιο σημαντικά έσοδα του κράτους προέρχονται από την άμεση και την έμμεση φορολογία και στα πλαίσια αυτά ο φορολογικός έλεγχος συνιστά ένα κατασταλτικό μέσο για την είσπραξη φόρου.

Η TaxAction, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά όλα τα πιθανά ζητήματα που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί ο ενδεδειγμένος χειρισμός της.

Αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σωστή χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης προκειμένου να αποφευχθεί ένας φορολογικός έλεγχος (ορθή πολιτική διαχείρισης φορολογικών κινδύνων.

​​
λογιστησ αθηνα